Wojna cywilizacji w Europie - Maciej Giertych

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny

Cena:7.70

rok wydania 2007
format A5
str. 44
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 978-83-60048-57-3

 

Ludzkość można dzielić według rasy, religii, języka, wykonywanych zawodów, poziomu edukacji, a także innych kategorii, wśród których cechą wyróżniającą najwyższego rzędu jest cywilizacja. Kategoria ta dotyczy norm, które ludzie uznają za obowiązujące przy organizacji życia zbiorowego.
To co przedstawię poniżej oparte jest na nauczaniu Feliksa Konecznego, polskiego historyka i filozofa żyjącego w latach 1862-1949, który wypracował swoją oryginalną szkołę myślenia o różnicach cywilizacyjnych. Do roku 1929 Koneczny był profesorem historii, ale swoje najważniejsze dzieła z zakresu historiozofii napisał głównie w okresie emerytalnym. Prawie wszystkie jego prace zostały opublikowane w języku polskim i jak dotąd tylko książka ''O wielości cywilizacji'' ukazała się po angielsku (On the plurality of civilisations, Polonica Publications, Londyn, 1962). Do książki tej obszerne wprowadzenie, tłumaczące naukową metodę Konecznego, napisał profesor Anton Hilckman z Moguncji (Niemcy), były student Konecznego. Książka ta zawiera także przedmowę Arnolda Toynbee. Konecznego należy porównywać właśnie do Arnolda Toynbee oraz do Oswalda Spenglera, należy on bowiem do tej klasy myślicieli. O ile Toynbee i Spengler znani są badaczom cywilizacji, o tyle Koneczny, jak dotąd, pozostaje nieznany, a przecież to właśnie on wypracował prawdziwie nowe podejście do zagadnienia klasyfikacji cywilizacji i z tego tytułu zasługuje na powszechne uznanie.
(Fragment broszury)

Spis rzeczy

Definicje
Metoda indukcyjna
Organizacja życia zbiorowego
- Lista cywilizacji
Kryteria klasyfikowania cywilizacji
- Rasa
- Język
- Religia
- Prawo
- Źródło praw
- Stosunek do etyki
- Czas
Przykłady cywilizacji
- Cywilizacja łacińska
- Pojęcie narodu w polskim rozumieniu
- Cywilizacja turańska
- Cywilizacja bizantyńska
- Cywilizacja żydowska
- Cywilizacja arabska
Uwagi końcowe